Organisation, individ og kontekst

Titel: Organisation, individ og kontekst – en opgave om IT-støttet vidensdeling

Om: Hvordan informationsteknologi (IT) kan understøtte og fremme vidensdeling i organisation

Fag: Eksamensopgave i IT-støttet vidensdeling (valgfag A), Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2007

Karakter: 9

Download

Indledning:
Spørgsmålet om hvordan informationsteknologi (IT) kan understøtte og fremme vidensdeling er stort og kompliceret. Ikke desto mindre er det relevant at arbejde med, i og med teknologien fylder mere og mere i organisationers vidensdeling og vidensudvikling. Udviklingen af IT giver en lang række muligheder for at udvikle sin organisation, som moderne organisationer bliver nødt til at forholde sig til. For at danne sig et overblik over disse muligheder er man imidlertid nødt til at kigge nærmere på en lang række problemstillinger, som med det samme rejser sig i ethvert nuanceret arbejde med IT-støttet vidensdeling.

Denne opgave vil forsøge at give et indblik i en sådan undersøgelsesproces. Udgangspunktet er en konkret organisation, som jeg vil starte med at analysere og typificere i forhold til sin struktur, organisering og relation til spørgsmålet om vidensdeling. Herved får jeg et eksempel i form af en bestemt type organisation, som jeg vil arbejde videre med i de efterfølgende teoretiske præsentationer og diskussioner. Idéen er at introducere og problematisere nogle teorier i forhold til denne type organisation, og vise hvordan disse teorier kan bruges til at få en bedre forståelse af, hvorfor og hvordan vidensdeling kan bruges konstruktivt i denne type organisation. Ud fra disse betragtninger kan jeg opstille retningslinier for hvilken rolle vidensdeling har og kan få for en sådan type organisation. Disse retningslinier vil efterfølgende blive diskuteret i forhold til IT-værktøjer. Ud fra disse teoretiske og praktiske overvejelser vil jeg til sidst i opgaven komme med et konkret idéoplæg til et IT-værktøj, der kan fremme vidensdelingen i denne type organisationer.

Formålet med opgaven er derfor at etablere en forståelse af it-støttet vidensdeling i forhold til en bestemt type organisation. Overordnet vil min metode være en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor de sociale relationer tildeles en afgørende betydning. På den måde vil jeg kunne komme omkring en lang række af feltets teoretiske komplikationer, samtidig med at der skitseres en konkret kontekst som ramme. Min tese er netop, at en analyse af og indsigt i den påtænkte kontekst udgør et nødvendigt udgangspunkt for ethvert arbejde med vidensdeling. Jeg mener således, at konteksten altid vil betinge enhver form for udveksling af viden. Alt vidensdeling foregår i bestemte kontekster, og derfor mener jeg, at det kan være problematisk at beskæftige sig med spørgsmålet på et abstrakt plan. Abstraktioner er selvfølgelig gode og nødvendige, men det er til en vis grad først, når de sættes i spil og nuanceres i forhold til en given situation, at deres potentiale og berettigelse viser sig. Denne opgave vil med andre ord ikke bare bruge eksemplet for eksemplets skyld, men gøre det, fordi det efter min mening er den mest frugtbare måde at arbejde med vidensdeling på.