Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Titel: Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Om: Human Computer Interaction (HCI), virksomhedsteorien og ip-telefoniprogrammet Skype.

Fag: Eksamensopgave i Menneske-maskine interaktion, Multimedier, Aarhus Universitet

Afleveret: 2005

Skrevet med: Tue Toft Nørgård og Asger Norskov Bak

Karakter: 8

Download

Indledning:

Denne opgave vil i sin helhed skabe et bredt indblik i HCI-feltet. I første del vil vi skabe et praktisk afsæt for de teoretiske diskussioner, som vi vil foretage i anden delopgave. Dette gøres gennem en evaluering af Skype. Anden del vil efterfølgende sætte fokus på det teoretiske grundlag vi brugte, med hovedvægt på virksomhedsbegrebet. I sin helhed kommer opgaven derfor til at bevæge sig indenfor HCI-feltets rammer i både praktisk og teoretisk forstand.

1. del – Vi har valgt at arbejde med applikationen Skype. Da Skype (eller lignende programmer) spås en stor fremtid indenfor telemarkedet, mener vi det er relevant at spørge i hvor høj grad programmet er tilgængeligt og brugbart for helt nye brugere, der ønsker at drage nytte af programmets indlysende fordele. Vi har derfor valgt at arbejde med Skype ud fra en intention om at få belyst brugervenligheden med hovedvægt på helt nye brugere.

Gennem udførelse af activity walkthrough-metoden, som formuleret i teksten A brief note introducing the Activity Walkthrough af Bertelsen (2004), vil vi udpege og opsætte nogle fokuspunkter. Ud fra disse vil vi udvælge nogle tasks, som vi vil teste empirisk med tre brugere. Her vil det teoretiske udgangspunkt være teksten Usertesting on the Cheap af Tognazzini (1992) samt Applying Activity Theory to Video Analysis af Bødker (1996). Derfor vil vi også indledningsvis lave en analyse af potentielle Skype brugere, samt foretage en bestemmelse af nogle tænkelige og aktuelle scenarier. Det overordnede formål er at få belyst styrker og eventuelle svagheder ved applikationen, og i forlængelse deraf komme med forslag til ændringer. Endelig vil vi afslutte opgaven med en række refleksioner over de anvendte metoder og konkludere hvorvidt forløbet har været frugtbart.

2. del – I denne anden del af opgaven vil vi fokusere på virksomhedsteorien. Dette gøres gennem en grundig præsentation, hvor den historiske baggrund og de centrale ideer og begreber opridses. Efter at have lavet denne analytiske gennemgang, vil vi se på de testmetoder der kan knytte sig til virksomhedsteorien. Dette gøres for at give en vurdering af både den analytiske og praktiske side af teorien. Endelig vil vi tale om virksomhedsteorien ud fra vores egne erfaringer med metoden i form af de undersøgelser vi lavede i første del. Samlet set skal anden del altså fungere som en dybtgående bearbejdelse af virksomhedsbegrebet, og de metoder der knytter sig hertil, samtidig med at evalueringen i første del af opgaven bringes i spil.

Forside:

Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien